DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phụ lục 1CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC

VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Biên bản  số  1048 /BB-BVTV-QLT  ngày 24  tháng 5  năm 2013

của Cục Bảo vệ thực vật).

TT TÊN THƯƠNG PHẨM TÊN HOẠT CHẤT ĐỐI TƯỢNG                       XIN ĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

1. Thuốc trừ sâu:
     1    Danisaraba 20SC Cyflumetofen nhện đỏ/hoa hồng  
     2    Kingcheck 750WP Lambda-cyhalothrin 50g/kg + Nitenpyram 450g/kg + Paichongding 250g/kg rầy nâu/lúa  
     3    Tachi 150SC Flufiprole sâu cuốn lá/lúa  
2 Thuốc trừ bệnh:
     1    Armure forte 160EC Acibenzolar-S-methyl 40g/l + Difenoconazole 60g/l + Propiconazole 60g/l lem lép hạt, thối hạt vi khuẩn/lúa  
     2    Fortissimo 20WP Pefurazoate lúa von/lúa (xử lý hạt giống)  
     3    Routine 200SC Isotianil đạo ôn/lúa (xử lý hạt giống)  
     4    Sapuche 550WP Cyprodinil 500g/kg + Myclobutanil 50g/kg vàng lá chín sớm/lúa  
     5    TT-amit 500SC Fluazinam đạo ôn/lúa  
     6    TT-biomycin 40.5WP Bronopol bạc lá/lúa  
     7    Vinannong 700WP Fluquinconazole 400g/kg + Myclobutanil 100g/kg + Thiophanate methyl 200g/kg vàng lá chín sớm/lúa  
3. Thuốc trừ cỏ.
    1    Duce 75WG Nicosulfuron cỏ/ngô  
    2    Map hope 510WP Atrazine 500g/kg + Nicosulfuron 10g/kg cỏ/ngô  
    3    Shishi 140SE Bispyribac sodium 40g/l + Metamifop 100g/l cỏ/lúa gieo  
    4    Zeta one 10SC Propyrisulfuron cỏ/lúa gieo  

 

UỶ VIÊN THƯ KÝ

TRƯỞNG PHÒNG QLTBVTV

 

 

 

Vương Trường Giang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hồng

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

———————————————–

VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp

📲📲Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn📲📲

✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820

✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033

✅Link web : https://vietnamnongnghiepsach.com.vn/

✅Link youtube 1: https://www.youtube.com/c/TrịBệnhChoCâyTrồng

✅Link youtube 2: https://www.youtube.com/c/KiếnThứcNôngNghiệp

Xin cảm ơn!
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply