THUỐC TRỪ CỎ CHỌN LỌC
0
SAICOBA 500EC -TRỪ CỎ TRÊN ĐẤT CẠN ĐẶC TRỊ CỎ LỒNG VỰC, MẦN TRẦU, CỎ GẤU, DỀN GAI, ĐUÔI CHỒN
0

QUY CÁCH: CHAI 400ML THÀNH PHẦN Acetochlor: 500g/lít Dung môi, chất phụ gia đủ cho 1 lít CÔNG DỤNG SAICOBA 500EC là thuốc trừ cỏ lá hẹp và lá rộng ...

0
THUỐC TRỪ CỎ SUNFOSINAT 200SL – ĐẠI BÀNG LỬA ĐẶC TRỊ CỎ MẦN TRẦU, CỎ CHỈ, CỎ NĂN, CỎ GẤU, CỎ CHÁC
0

QUY CÁCH : CHAI 900ML THÀNH PHẦN Glufosinate ammonium 200g/ lít Phụ gia ngoại nhập 800g/lít CÔNG DỤNG Hoạt chất Glufosinate-ammonium là thuốc trừ cỏ ...

0
THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL – ĐẶC TRỊ CỎ GẤU, CỎ VỪNG, CỎ THÀI LÀI, CỎ MẦN TRẦU
0

QUY CÁCH :  CHAI 900ML THÀNH PHẦN Glufosinate-ammonium 150 g/lít Premium additives. 850 g/lít CÔNG DỤNG Hoạt chất Glufosinate-ammonium là thuốc trừ cỏ ...

0
THUỐC TRỪ CỎ ALYRICE 200WG – GIẢI PHÁP THAY THẾ CHO 2.4D TRỪ CỎ HẬU NẢY MẦM,CỎ LÁ RỘNG, CỎ CÓI LÁC
0

QUY CÁCH : GÓI 35GR THÀNH PHẦN Hoạt chất : Metsulfuron Methyl........200 g/kg CÔNG DỤNG Alyrice 200WG là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, có tác dụng chọn lọc ...