Tag: D.A.P ĐÔNG DOANH 18-46-0+TE – CHUYÊN DÙNG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI
0
D.A.P ĐÔNG DOANH 18-46-0+TE – CHUYÊN DÙNG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI, ĐÂM CHỒI, TẠO TÁN
0

QUY CÁCH: BAO 25KG THÀNH PHẦN Cu: 35.000mg/kg + Bổ sung N, 18.000mg/kg + PO : 46.000 mg/kg + TE (Mg, Cu, Ca, Fe, Mn) = 500ppm + Hữu cơ khoáng cao cấp + ...

<<< ADS >>>